Πρόγραμμα παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

 • Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης απευθύνονται σε όλα τα παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε κατάσταση επικινδυνότητας για να αναπτύξουν κάποια διαταραχή. Ειδικότερα, ένα παιδί θεωρείται ότι έχει κάποια διαταραχή, όταν παρουσιάζει καθυστέρηση ή/και δυσλειτουργία σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω δεξιότητες: (α) Αδρής κινητικότητας, (β) Λεπτής κινητικότητας, (γ) Αισθητηριακής αντίληψης, (δ) Αισθητηριακής ολοκλήρωσης, (ε) Επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας), (στ) Γλώσσας και μαθηματικών, (ζ) Κοινωνικές (προσαρμοστικής συμπεριφοράς).

 

 

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας συμμετείχαν 10 παιδιά με χαμηλή βαθμολογία σε όλες ή τις περισσότερες κλίμακες του McCarthy, ύστερα από την εκτίμηση της γνωσιακής και ψυχοκινητικής τους εξέλιξης στην ηλικία των 4 ετών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε στο σύνολό του οχτώ συναντήσεις με τα παιδιά και δυο συναντήσεις με τους γονείς.

Δυο ατομικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με τα παιδιά για την εκτίμηση της ψυχοκινητικής τους ανάπτυξης με τη χρήση των Κλιμάκων Εκτίμησης Παιδικών Δεξιοτήτων McCarthy πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του προγράμματος (φάση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προγράμματος).

Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν έξι ομαδικές συναντήσεις σε μικρή ομάδα των 10 παιδιών, οι οποίες συντονίστηκαν από δυο εκπαιδευμένες ψυχολόγους (φάση παρέμβασης).

 

Το θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα είχε ως στόχο:

 • να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό του κάθε παιδιού
 • να στηρίξει το ίδιο και την οικογένειά του
 • να βελτιώσει τις γνωστικές του ικανότητες
 • να προάγει την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση
 •  

  Το πρόγραμμα περιελάμβανε ειδικές τεχνικές για τη γενίκευση των δεξιοτήτων και σε άλλα πλαίσια (όπως π.χ. στο σπίτι ή το σχολείο), ήταν εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού και περιείχε ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε έξι δομημένες ομαδικές συναντήσεις συνολικής διάρκειας μιάμισης ώρας, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση.

  Ο χώρος στον οποίο έλαβαν χώρα οι ομαδικές συναντήσεις είναι το Παιδιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση του επιπέδου ανάπτυξης του παιδιού με τις Κλίμακες McCarthy.

   

  Το πρόγραμμα περιελάμβανε ειδικές τεχνικές για τη γενίκευση των δεξιοτήτων και σε άλλα πλαίσια (όπως π.χ. στο σπίτι ή το σχολείο), ήταν εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού και περιείχε ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σε έξι δομημένες ομαδικές συναντήσεις συνολικής διάρκειας μιάμισης ώρας, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση.
  Ο χώρος στον οποίο έλαβαν χώρα οι ομαδικές συναντήσεις είναι το Παιδιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση του επιπέδου ανάπτυξης του παιδιού με τις Κλίμακες McCarthy.

   

  Στόχος ήταν η ωρίμανση του παιδιού σε βασικά θέματα συμπεριφοράς, καθώς επίσης η αύξηση της διάρκειας προσοχής που αφιερώνει για την ολοκλήρωση μιας δοκιμασίας και η μείωση της παρορμητικής συμπεριφοράς του μέσω συμπεριφορικών χειρισμών.

  Στο τέλος κάθε δραστηριότητας καταγράφονταν σχόλια και παρατηρήσεις που σχετίζονταν με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους.

   

  Το πρόγραμμα περιελάμβανε, επίσης, μία ομαδική συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τους γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο μέσο της παρέμβασης και, επίσης, μία εξατομικευμένη συνάντηση με τους γονείς κάθε παιδιού με τη λήξη του προγράμματος.

   

  Μέσα από τις δυο συναντήσεις που υλοποιήθηκαν, οι γονείς ενθαρρύνθηκαν, καθοδηγήθηκαν και έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη για την αποτελεσματικότερη συναναστροφή τους με το παιδί ώστε να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές, κοινωνικές και συμπεριφορικές ανάγκες του.

   

  Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η επίδοση των παιδιών βελτιώθηκε σημαντικά σε όλες τις κλίμακες του McCarthy μετά το τέλος της παρέμβασης. Συγκεκριμένα, η επίδοση των παιδιών βελτιώθηκε:

   

 • κατά 13.1 μονάδες στη Λεκτική Κλίμακα
 • κατά 14.0 μονάδες στην Κλίμακα Αντιληπτικής Επίδοσης,
 • κατά 12.2 μονάδες την Αριθμητική Κλίμακα
 • κατά 13.7 μονάδες στην Κλίμακα Γενικής Γνωστικής Ικανότητας
 • κατά 10.4 μονάδες στη Μνημονική Κλίμακα
 • κατά 17.4 μονάδες στην Κινητική Κλίμακα
 • Τα παραπάνω αποτελέσματα δεικνύουν ότι η συμμετοχή των παιδιών που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές δυσκολίες  σε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης επιδρά με θετικό τρόπο στη γνωσιακή και ψυχοκινητική τους ανάπτυξη.

  Πρόγραμμα

  Ενημερωτικό Υλικό

  Πρόσφατες δημοσιεύσεις  Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.