• Χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Διαταραχών

  +

  Οι Μαθησιακές Διαταραχές ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:


  Διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία): Αναφέρεται στη σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στην ανάγνωση (ακρίβεια και ευχέρεια ανάγνωσης), δεδομένης της ηλικίας του παιδιού και της επαρκούς νοημοσύνης και εκπαίδευσής του. Τυπικές δυσκολίες των παιδιών με διαταραχές της ανάγνωσης είναι οι καθρεπτισμοί (3/ε), οι αντιμεταθέσεις (αργός/αγρός), οι αναστροφές (μ/η) και οι παραλείψεις (πέρα/πέτρα). Το παιδί με μαθησιακή διαταραχή στην ανάγνωση στερείται στην επάρκεια γλωσσικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία της ανάγνωσης γραπτού λόγου.

  Διαταραχή των μαθηματικών: Αναφέρεται στη σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στη μαθηματική ικανότητα, δεδομένης της ηλικίας του παιδιού και της επαρκούς νοημοσύνης και εκπαίδευσής του. Τυπικές δυσκολίες των παιδιών περιλαμβάνουν αδυναμία κατανόησης μαθηματικών εννοιών στις οποίες βασίζονται οι αριθμητικές πράξεις, αδυναμία κατανόησης μαθηματικών όρων και συμβόλων, δυσκολία στη στοίχιση αριθμών κατά τη διάρκεια αριθμητικών υπολογισμών και στην αποστήθιση των πινάκων πολλαπλασιασμού.

  Διαταραχή της γραπτής έκφρασης: Αναφέρεται σε διαταραχή σε δεξιότητες γραφής, δεδομένης της ηλικίας του παιδιού και της επαρκούς νοημοσύνης και εκπαίδευσης. Η διαταραχή στις δεξιότητες γραφής παρεμποδίζει την ικανότητα του παιδιού για παραγωγή σύνθετων κειμένων (γραμματική, σύνταξη, οργάνωση κειμένου). Τα παιδιά με δυσκολία στη γραπτή έκφραση δεν έχουν δυσκολίες μόνο στη γραφή (π.χ. συλλαβισμός, δομή, σύνταξη, λεξιλόγιο, ορθογραφία), αλλά ενδέχεται να δυσκολεύονται και σε άλλες δραστηριότητες που απαιτείται καλός συντονισμός χεριού-ματιού. Σύμφωνα με τους δασκάλους, τα παιδιά αυτά γράφουν μικρότερα και λιγότερα ενδιαφέροντα κείμενα που στερούνται οργάνωσης.
 • Συχνότητα των Μαθησιακών Διαταραχών

  +

  Το ποσοστό που εκτιμάται πως πληρεί τα κριτήρια για διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών κυμαίνεται μεταξύ του 2% - 10%, ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, με το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) να αφορά στη διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία). Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά και στην γραπτή έκφραση συνυπάρχει με διαταραχή στην ανάγνωση. Το 60% - 80% των παιδιών που έχουν διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι αγόρια.


 • Αιτιολογία των Μαθησιακών Διαταραχών

  +

  Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν εγγενείς διαταραχές. Γενετικοί παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα ειδικά ελλείμματα σε επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων τα οποία εκφράζονται ως ειδικές δυσκολίες στην μαθησιακή συμπεριφορά. Για την αιτιολογία της μαθησιακής διαταραχής στην ανάγνωση (η οποία είναι η συχνότερη), γενετικοί παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα ελλείμματα σε επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας, τα οποία εκφράζονται με τις συγκεκριμένες δυσκολίες στην ακρίβεια και την ευχέρεια ανάγνωσης.


 • Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Διαταραχών

  +

  Οι τεχνικές που αξιοποιούνται για την αντιμετώπισή τους στηρίζονται βασικά σε ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές μεθόδους, οι οποίες θα επιτρέψουν στο παιδί να κατανοήσει τα αίτια των δυσκολιών του, να έχει το ανάλογο κίνητρο για μάθηση και να βιώνει το συναίσθημα της επιτυχίας. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης θα πρέπει να διαθέτει απαιτήσεις που να αυξάνονται προοδευτικά ακολουθώντας μικρά βήματα και να επικεντρώνεται στην άσκηση του παιδιού στον αυτοέλεγχο, την αυτό-καθοδήγηση και τη βελτίωση του επιπέδου αυτό-εκτίμησής του. Σημαίνοντα ρόλο παίζει η συνεργασία των γονέων και τον εκπαιδευτικών. Ωστόσο, το σημαντικότερο βήμα αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η πρώιμη αναγνώριση της ύπαρξής του από τους γονείς.