• Χαρακτηριστικά της Νοητικής Υστέρησης

  +

  Το παιδί με Νοητική Υστέρηση χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα χαμηλότερη από το μέσο όρο των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Παράλληλα το παιδί αυτό διαθέτει μειωμένη ικανότητα προσαρμογής, η οποία αντικατοπτρίζεται συνήθως στην ωρίμανση κινητικών και αντιληπτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, στην μάθηση και στην κοινωνική ένταξη.

  Η διάγνωση της Νοητικής Υστέρησης γίνεται από ψυχολόγους, χρησιμοποιώντας σταθμισμένα ψυχομετρικά τεστ για την μέτρηση διαφόρων κλιμάκων της νοημοσύνης και αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Νοημοσύνης (Δ.Ν.). Τα κριτήρια για τη διάγνωση της Νοητικής Υστέρησης αναφέρονται στο νοητικό επίπεδο του ατόμου αλλά και στην ικανότητα προσαρμογής του στο περιβάλλον στο οποίο ζει.

  Η Νοητική Υστέρηση ταξινομείται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά της:

  • Ήπια Νοητική Υστέρηση (Δ.Ν. από 50-55 έως 70)

  • Μέτρια Νοητική Υστέρηση (Δ.Ν. από 35-40 έως 50-55)

  • Σοβαρή Νοητική Υστέρηση (Δ.Ν. από 20-25 έως 35-40)

  • Βαριά Νοητική Υστέρηση (Δ.Ν. κάτω από 20-25)

 • Συχνότητα της Νοητικής Υστέρησης

  +

  Το ποσοστό των ατόμων με Νοητική Υστέρηση υπολογίζεται περίπου σε 1-3% του γενικού πληθυσμού , με ελαφρώς μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. • Αιτιολογία της Νοητικής Υστέρησης

  +

  Τα αίτια της Νοητικής Υστέρησης διακρίνονται κυρίως σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα οργανικά αίτια, που συνδέονται κυρίως με τις βαρύτερες μορφές Νοητικής Υστέρησης. Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν την πιο συνήθη γενετική αιτία νοητικής υστέρησης, με την πιο γνωστή από αυτές τις ανωμαλίες να είναι το σύνδρομο Down.

  Η δεύτερη ομάδα αφορά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και περιλαμβάνει τα πολιτισμικά-οικογενειακά αίτια, που συνδέονται κυρίως με την Ήπια Νοητική Υστέρηση. Σε αυτή την ομάδα συγκαταλέγονται οι δυσμενείς οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες, που έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την ελλιπή φροντίδα του παιδιού - τόσο σε επίπεδο σωματικής υγείας όσο και σε επίπεδο συναισθηματικής ασφάλειας - και καταλήγουν σε μειωμένη παροχή των απαραίτητων αναπτυξιακών ερεθισμάτων.

 • Αντιμετώπιση της Νοητικής Υστέρησης

  +

  Η πιο αποτελεσματική μορφή αντιμετώπισης της Νοητικής Υστέρησης είναι η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση με στόχο την πλήρη ανάπτυξη του νοητικού δυναμικού και των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού. Βασικές διαστάσεις της πρόληψης της Νοητικής Υστέρησης αποτελούν ο προγεννητικός έλεγχος και η λεπτομερής ενημέρωση της μέλλουσας μητέρας για τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής που πρέπει να λαμβάνει σε συνδυασμό με την οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη των μητέρων που παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες για παροχή μειωμένης γονεϊκής φροντίδας στο παιδί.

  Η έγκαιρη παρέμβαση στην περίπτωση της Νοητικής Υστέρησης περιλαμβάνει την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την πλήρη ανάπτυξη του νοητικού δυναμικού και των γνωσιακών δυνατοτήτων του παιδιού, καθώς επίσης και την κοινωνική του προσαρμογή σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Επιπλέον, παρέχεται συστηματική συμβουλευτική καθοδήγηση και στήριξη της οικογένειας του παιδιού.